การควบคุมที่จอดรถระบบจัดการพื้นที่จอดรถอัจฉริยะ (KAS-SPCS-100)

ระบบบริหารจัดการพื้นที่จอดรถอัจฉริยะสำหรับผู้ทุพพลภาพ (รถยนต์ไฟฟ้า) สร้างระบบการจัดการโดยใช้ไอซีทีเพื่อตรวจสอบพื้นที่จอดรถสำหรับผู้พิการ (รถยนต์ไฟฟ้า) ตลอด 24 ชม. ด้วยเทคโนโลยีจดจำหมายเลขรถและควบคุมและปราบปรามการจอดรถผิดกฎหมาย ยานพาหนะเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า หน่วยงานราชการ ท้องถิ่น เป็นระบบที่ลดการร้องเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร